لیست اخبار صفحه :9
مراسم هفتگی دعای کمیل
إِلَهِی وَ رَبِّی مَنْ لِی غَیْرُکَ...

مراسم هفتگی دعای کمیل

بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل